logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Từ nào còn thiếu trong câu "Ai về cầu ngói Thanh Toàn,Đợi đây về với, một đoàn cho ..."?

A. Sang

B. Đông

C. Vui

D. Nhanh

2. Từ nào còn thiếu trong câu "Ai về đến huyện Đông Anh,Ghé ... phong cảnh Loa Thành, Thục Vương"?

A. Chơi

B. Qua

C. Thăm

D. Xem

3. Từ nào còn thiếu trong câu "Ai về Hậu Ái mà ....,Có mương quan Thái thú, đào một đêm xong liền"?

A. Coi

B. Chơi

C. Xem

D. Hay

4. Từ nào còn thiếu trong câu "Ai về nhắn với bạn nguồn,Mít non chở ...., cá chuồn chở ...."?

A. Đi, về

B. Về, đi

C. Xuống, lên

D. Lên, xuống

5. Từ nào còn thiếu trong câu "Anh đi đóng đáy bãi ngang,Ngó qua Láng Lộc, thấy ..... lượm tôm"?

A. Người

B. Nàng

C. Mình

D. Chàng

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: