Đăng Nhập
Từ nào còn thiếu trong câu "Ai về cầu ngói Thanh Toàn,Đợi đây về với, một đoàn cho ..."?
A. Sang
B. Đông
C. Vui
D. Nhanh
Từ nào còn thiếu trong câu "Ai về đến huyện Đông Anh,Ghé ... phong cảnh Loa Thành, Thục Vương"?
A. Chơi
B. Qua
C. Thăm
D. Xem
Từ nào còn thiếu trong câu "Ai về Hậu Ái mà ....,Có mương quan Thái thú, đào một đêm xong liền"?
A. Coi
B. Chơi
C. Xem
D. Hay
Từ nào còn thiếu trong câu "Ai về nhắn với bạn nguồn,Mít non chở ...., cá chuồn chở ...."?
A. Đi, về
B. Về, đi
C. Xuống, lên
D. Lên, xuống
Từ nào còn thiếu trong câu "Anh đi đóng đáy bãi ngang,Ngó qua Láng Lộc, thấy ..... lượm tôm"?
A. Người
B. Nàng
C. Mình
D. Chàng

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122148
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: