Đăng Nhập
Tiếng Anh và tiếng Pháp có nguồn gốc từ?
A. tiếng Đức
B. tiếng Hy Lạp
C. tiếng Tây Ban Nha
D. tiếng Bồ Đào Nha
Nicolas Copecnic, người phản bác 'Trái đất là trung tâm vũ trụ' là người?
A. Hà Lan
B. Hy Lạp
C. Đức
D. Ba Lan
VẬT CHẤT và Ý THỨC, theo quan điểm duy tâm cái nào có trước?
A. Vật chất
B. Ý thức
C. Cả hai 1 lúc
D. Không xác định
Tổ chức ASEAN thành lập vào năm nào?
A. 1957
B. 1958
C. 1977
D. 1987
Ai là người đầu tiên phát hiện: Ánh sáng có vận tốc hữu hạn?
A. Christensen Roeme
B. Issac Newton
C. Galileo
D. Anbe Einstein

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122227
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: