Đăng Nhập
Cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống:
A. Prôtêin
B. Axit nuclêic
C. Prôtêin và axit nuclêic
D. carbon hydrat
7
Trong các loài chim bay, loài nào bay cao nhất?
A. Vạc
B. Cò trắng
C. Sếu đầu đỏ
D. Đà điểu
Tại sao một số người lại có nguy cơ bị muỗi đốt cao hơn một số khác?
A. Cơ thể có mùi thơm
B. Máu giàu cholesterol
C. Máu giàu vitamin B
D. Tất cả ý đều đúng
Trong các bài thơ dưới đây, bài nào không phải của Tú Xương?
A. Bài ca ngất ngưởng
B. Áo bông che bạn
C. Sông Lấp
D. Vịnh Khoa thi Hương
7
Từ nào còn thiếu trong câu "Ai về cầu ngói Thanh Toàn,Đợi đây về với, một đoàn cho ..."?
A. Sang
B. Đông
C. Vui
D. Nhanh

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122227
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: