logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. "Không lấy cái kim sợ chỉ của nhân dân" là điều thứ mấy trong mười hai điều kỷ luật quân đội nhân dân Việt Nam?

A. Thứ nhất

B. Thứ hai

C. Thứ ba

D. Thứ tư

1, Không lấy cái kim, sợi chỉ của nhân dân. 2, Mua bán phải công bằng, sòng phẳng.3, Mượn cái gì của nhân dân phải hỏi, dùng xong phải trả, làm hỏng, làm mất phải đền.4, Đóng quân nhà dân không được gây phiền nhiễu cho nhân dân, phải gìn giữ nhà cửa sạch sẽ.5, Phải nghiêm chỉnh chấp hành chính sách dân tộc, tôn trọng tự do, tín ngưỡng, phong tục tập quán của nhân dân.6, Phải đoàn kết chặt chẽ với nhân dân, kính già, yêu trẻ, đứng đắn với phụ nữ.7, Không được dọa nạt, đánh mắng nhân dân.8, Phải bảo vệ tính mạng, tài sản của tập thể và nhà nước.9, Phải đoàn kết, tôn trọng và ủng hộ các cơ quan dân, chính, Đảng. Các lực lượng vũ trang địa phương.10, Phải gương mẫu chấp hành mọi đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.11, Phải tích cực tuyên truyền, vận động và giúp đỡ nhân dân thực hiện mọi đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.12, Phải giữ bí mật và vận động nhân dân giữ bí mật của nhà nước và quân đội.Thích

2. "Mua bán phải công bằng sòng phẳng" là điều thứ mấy trong mười hai điều kỷ luật khi quan hệ với nhân dân?

A. Thứ hai

B. Thứ ba

C. Thứ tư

D. Thứ năm

1, Không lấy cái kim, sợi chỉ của nhân dân. 2, Mua bán phải công bằng, sòng phẳng.3, Mượn cái gì của nhân dân phải hỏi, dùng xong phải trả, làm hỏng, làm mất phải đền.4, Đóng quân nhà dân không được gây phiền nhiễu cho nhân dân, phải gìn giữ nhà cửa sạch sẽ.5, Phải nghiêm chỉnh chấp hành chính sách dân tộc, tôn trọng tự do, tín ngưỡng, phong tục tập quán của nhân dân.6, Phải đoàn kết chặt chẽ với nhân dân, kính già, yêu trẻ, đứng đắn với phụ nữ.7, Không được dọa nạt, đánh mắng nhân dân.8, Phải bảo vệ tính mạng, tài sản của tập thể và nhà nước.9, Phải đoàn kết, tôn trọng và ủng hộ các cơ quan dân, chính, Đảng. Các lực lượng vũ trang địa phương.10, Phải gương mẫu chấp hành mọi đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.11, Phải tích cực tuyên truyền, vận động và giúp đỡ nhân dân thực hiện mọi đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.12, Phải giữ bí mật và vận động nhân dân giữ bí mật của nhà nước và quân đội.Thích

3. "không dọa nạt đánh mắng nhân dân" là điều thứ mấy trong mười hai điều kỷ luật khi quan hệ với nhân dân?

A. Thứ 5

B. Thứ 6

C. Thứ 7

D. Thứ 8

1, Không lấy cái kim, sợi chỉ của nhân dân. 2, Mua bán phải công bằng, sòng phẳng.3, Mượn cái gì của nhân dân phải hỏi, dùng xong phải trả, làm hỏng, làm mất phải đền.4, Đóng quân nhà dân không được gây phiền nhiễu cho nhân dân, phải gìn giữ nhà cửa sạch sẽ.5, Phải nghiêm chỉnh chấp hành chính sách dân tộc, tôn trọng tự do, tín ngưỡng, phong tục tập quán của nhân dân.6, Phải đoàn kết chặt chẽ với nhân dân, kính già, yêu trẻ, đứng đắn với phụ nữ.7, Không được dọa nạt, đánh mắng nhân dân.8, Phải bảo vệ tính mạng, tài sản của tập thể và nhà nước.9, Phải đoàn kết, tôn trọng và ủng hộ các cơ quan dân, chính, Đảng. Các lực lượng vũ trang địa phương.10, Phải gương mẫu chấp hành mọi đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.11, Phải tích cực tuyên truyền, vận động và giúp đỡ nhân dân thực hiện mọi đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.12, Phải giữ bí mật và vận động nhân dân giữ bí mật của nhà nước và quân đội.Thích

4. Dãy hoạt động hóa học nào sau đây là đúng?

A. K,Na,Mg,Al,Zn,Pb,Fe...

B. K,Na,Mg,Zn,Al,Fe..

C. K,Mg,Na,Zn,Al,Fe...

D. K,Na,Mg,Al,Zn,Fe..

Nếu muốn dễ nhớ cứ đọc: khi nào mua áo giáp sắt phải hỏi cụ bạc đầu.

5. Thiết bị nào sau đây có tác dụng lưu giữ hình ảnh?

A. Máy bay

B. Máy cày

C. Máy ảnh

D. Máy hát

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: