Đăng Nhập
Khoảng đất dài cao để trồng cây gọi là gì?
A. Bãi
B. Luống
C. Hàng
D. Cồn
Từ nào còn thiếu trong câu ca dao "Biết đâu đáy biển đầy vơi mà ..."?
A. Đo
B. Lội
C. Lường
D. Đong
Đồ dùng bằng sừng, nhựa, gỗ, có răng để chải tóc gọi là gì?
A. Cào
B. Bàn chải
C. Lược
D. Bót
Vật dùng để che, thường dùng trong nghi lễ đón rước vua quan hoặc thánh thần thời trước gọi là cái gì?
A. Lọng
B. Lõng
C. Ô
D. Võng
Từ nào còn thiếu trong câu tục ngữ "Mã nhật, tượng điền, xe ..., pháo cách"?
A. Thẳng
B. Liền
C. Tiến
D. Băng

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122227
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: