Đăng Nhập
Đâu là tên một quốc gia cổ ở khu vực Đông Dương?
A. Chân Măng
B. Chân Lạp
C. Chân Khay
D. Chân Giả
Đây là quốc gia hình thành từ cuối thế kỷ thứ 5 tại hạ lưu sông Sê Mun (Nam Lào, Nam Cò Rạt Thái Lan)
Cảng Chân Mây nằm ở tỉnh nào?
A. Hà Tĩnh
B. Thừa Thiên Huế
C. Quảng Nam
D. Phú Yên
Đâu là một bộ phận của cửa sổ?
A. Chấn lưu
B. Chấn thương
C. Chấn song
D. Chấn động
Chế độ có hai nghị viện (hạ viện và thượng viên) xuất hiện đầu tiên vào thế kỷ nào?
A. 12
B. 13
C. 14
D. 15
Anh là nước đầu tiên thực hiện chế độ hai nghị viên
Quốc gia nào là nước đầu tiên thực hiện chế độ hai nghị viện (hạ viên và thượng viện)?
A. Mỹ
B. Hà Lan
C. Pháp
D. Anh
Chế độ hai nghị viện xuất hiện đầu tiên vào thế kỷ 14 ở Anh

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: