Đăng Nhập




Liên hiệp hội nhập của châu Mỹ Latinh gọi tắt là gì?
A. CACM
B. COMECON
C. LAIA
D. OECD
Tổ chức minh ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là gì?
A. CACM
B. COMECO
C. EU
D. NATO
Tổ chức các ban của Mỹ gọi tắt là gì?
A. OAS
B. OECD
C. OAV
D. UN
Tổ chức cộng tác kinh tế và phát triển gọi tắt là gì?
A. EU
B. EFTA
C. LAIA
D. OECD
Liệp Hiệp Quốc gọi tắt là gì?
A. UN
B. GATT
C. IMF
D. UNESCO

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: