Đăng Nhập
Đâu là công việc mà nhân dân phải làm cho Nhà nước phong kiến hay thực dân?
A. Đi sưu
B. Tát ao
C. Bắt cọp
D. Chặt củi
Bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ được tuyên bố ngày 4/7/1776 do vị tổng thống nào sau đây soạn thảo?
A. Goarge Washington
B. James Madison
C. John Admas
D. Thomas Jefferson
Đây là văn bản chính trị tuyên bố li khai khỏi Anh của 13 nước thuộc địa Bắc Mỹ
Món tiền mà người đàn ông từ mười tám tuổi trở lên phải nộp cho Nhà nước phong kiến hay thực dân để lấy thẻ thuế thân gọi là gì?
A. Cổ phần
B. Lợi tức
C. Sưu
D. Sản
Công đoạn gieo thẳng hạt giống lúa xuống nước, không cần cấy gọi là gì?
A. Sả
B. Sạ
C. Rắc
D. Vung
Đâu là người phục dịch bọn quan lại thời phong kiến?
A. Tay chân
B. Tay sai
C. Sai dịch
D. Nô lệ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: