Đăng Nhập
Trong các nhân vật sau đây, nhân vật nào hay ăn hiếp các bạn trong lớp?
A. Đê-khi
B. Chai-kô
C. Xê-kô
D. Chai-en
Con gì có cánh, mà không biết bay, ngày xuống ao chơi, đêm về đẻ trứng?
A. Con gà
B. Con chim
C. Con vịt
D. Con bồ câu
Tết gì trẻ em đốt đèn đi chơi khắp phố phường, xóm làng?
A. Tết nguyên đán
B. Tết nguyên tiêu
C. Tết trung thu
D. Tết tất niên
Trong windows khi nhắp chuột phải lên thanh Taskbar, chọn lệnh nào để sắp xếp các cửa sổ ứng dụng gối đầu nhau:
A. Windows title
B. Cascade Windows
C. Windows Auto Arrange
D. Arrange Icon
Trong Windows, để mở một chương trình ta chọn lệnh gì?
A. Start, Programs...
B. Start, Search..
C. Start, Settings...
D. Start, Run

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122424
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: