Đăng Nhập
Vế nào còn thiếu trong câu "Cơm chín tái, gái đoạn tang, chim bén ràng,..."?
A. Gà mái mơ
B. Gà trống thiến
C. Gà mái già
D. Gà mái ghẹ
Từ nào còn thiếu trong câu "Cơm không rau như đau không ..."?
A. Kêu
B. La
C. Lá
D. Thuốc
Có câu "Cơm nhà má ..." ai?
A. Hàng xóm
B. Lợn
C. Vợ
D. Bồ
Từ nào còn thiếu trong câu "Cơm sôi bớt lửa, chồng giận ..."?
A. Thêm dầu
B. Bớt lời
C. Bớt nóng
D. Thêm củi
Có câu "Cơn đằng bắc đổ thóc ra ..." làm gì?
A. Ngâm
B. Phơi
C. Xay
D. Bán

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: