Đăng Nhập
Quốc gia nào sau đây không thuộcchâu Á?
A. Afganistan
B. Li Băng
C. Đông Timor
D. Samoa
Quốc gia nào sau đây không thuộcchâu Mỹ?
A. Colombia
B. Lesotho
C. Peru
D. Chile
Quốc gia nào sau đây không thuộcchâu Mỹ?
A. Senegal
B. Ecuador
C. Uruguay
D. Bolivia
Quốc gia nào sau đây không thuộcchâu Mỹ?
A. Brazil
B. Argentina
C. Cuba
D. Bờ Biển Ngà
Quốc gia nào sau đây không thuộcchâu Mỹ?
A. Venezuela
B. Bolivia
C. Paraguay
D. Nam Tư

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: