Đăng Nhập
Trong nguyên phân, nhiễm sắc thể bắt đầu co ngắn đóng xoắn diễn ra ở kì nào?
A. Đầu
B. Giữa
C. Sau
D. Cuối
Từ mỗi tinh bào bậc 1 qua giảm phân cho ra bao nhiêu tinh trùng?
A. 1 tinh trùng
B. 2 tinh trùng
C. 3 tinh trùng
D. 4 tinh trùng
Rêu là thực vật như thế nào?
A. Chưa có hệ mạch
B. Thụ tinh nhờ gió
C. Thụ tinh nhờ côn trùng
D. Tinh trùng không có roi
Quyết là thực vật như thế nào?
A. Chưa có hệ mạch
B. Thụ tinh nhờ nước
C. Tinh trùng không có roi
D. Thụ tinh nhờ côn trùng
Thuật ngữ nào dưới đây bao gồm tất cả các thuật ngữ còn lại?
A. Cacbonhydrat
B. Đường đơn
C. Đường đôi
D. Đường ba

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: