Đăng Nhập
Người dân quốc gia nào hút nhiều thuốc lá nhất thế giới?
A. Hy Lạp
B. Cu Ba
C. Yemen
D. Nam Phi
Quốc gia nào có tỷ lệ chết nhiều nhất thế giới?
A. Zimbabwe
B. Somalia
C. Afganistan
D. Mông Cổ
Quốc gia nào có tuổi thọ trung bình thấp nhất thế giới?
A. Nhật Bản
B. Afganistan
C. Somalia
D. Nigeria
Người dân quốc gia nào tiêu thụ lượng cồn nhiều nhất thế giới?
A. Venezuela
B. Nhật Bản
C. Australia
D. Đan Mạch
Quốc gia nào có chỉ số GDP trên đầu người cao nhất thế giới?
A. Nhật Bản
B. Hoa Kỳ
C. Luxembourg
D. Hàn Quốc

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122369
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: