Đăng Nhập
Lusaka là thủ đô của quốc gia nào trong các quốc gia sau đây?
A. Zambia
B. Gambia
C. Zimbabue
D. Tanzania
Harare là thủ đô của quốc gia nào trong các quốc gia sau đây?
A. Zambia
B. Gambia
C. Tanzania
D. Zimbabwe
Có câu "Chậm như ...."
A. Rùa
B. Chó
C. Bò
D. Thỏ
Trong các con vật sau đây, con nào chạy chậm nhất?
A. Thỏ
B. Dê
C. Chó
D. Rùa
Trong các con vật sau đây, con nào di chuyển chậm nhất?
A. Rùa
B. Ốc
C. Rắn
D. Ếch

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122225
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: