Đăng Nhập
Trong các tỉnh sau đây, tỉnh nào không giáp với tỉnh Kontum?
A. Quảng Nam
B. Bình Định
C. Quảng Ngãi
D. Gia Lai
Trong các tỉnh sau đây, tỉnh nào không giáp với tỉnh Bình Định?
A. Quãng Ngãi
B. Gia Lai
C. Đắc Lắc
D. Phú Yên
Trong các tỉnh sau đây, tỉnh nào không giáp với tỉnh Gia Lai?
A. Kontum
B. Bình Định
C. Đắc Lắc
D. Khánh Hòa
Trong các tỉnh sau đây, tỉnh nào không giáp với tỉnh Đắc Lắc?
A. Gia Lai
B. Bình Định
C. Phú Yên
D. Khánh Hòa
Trong các tỉnh sau đây, tỉnh nào không giáp với tỉnh Phú Yên?
A. Bình Định
B. Gia Lai
C. Đắc Lắc
D. Lâm Đồng

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: