logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Trong các tỉnh sau đây, tỉnh nào không giáp với tỉnh Kontum?

A. Quảng Nam

B. Bình Định

C. Quảng Ngãi

D. Gia Lai

2. Trong các tỉnh sau đây, tỉnh nào không giáp với tỉnh Bình Định?

A. Quãng Ngãi

B. Gia Lai

C. Đắc Lắc

D. Phú Yên

3. Trong các tỉnh sau đây, tỉnh nào không giáp với tỉnh Gia Lai?

A. Kontum

B. Bình Định

C. Đắc Lắc

D. Khánh Hòa

4. Trong các tỉnh sau đây, tỉnh nào không giáp với tỉnh Đắc Lắc?

A. Gia Lai

B. Bình Định

C. Phú Yên

D. Khánh Hòa

5. Trong các tỉnh sau đây, tỉnh nào không giáp với tỉnh Phú Yên?

A. Bình Định

B. Gia Lai

C. Đắc Lắc

D. Lâm Đồng

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: