Đăng Nhập
Tiền giấy Việt Nam mệnh giá 100.000 đồng polymer được phát hành vào năm nào?
A. 2002
B. 2003
C. 2004
D. 2005
Tiền giấy Việt Nam mệnh giá 200.000 đồng chất liệu polymer được phát hành vào năm nào?
A. 2003
B. 2004
C. 2005
D. 2006
Tiền giấy Việt Nam mệnh giá 500.000 đồng chất liệu polymer được phát hành vào năm nào?
A. 2003
B. 2004
C. 2005
D. 2006
Mặt trước của tờ giấy bạc 100 đồng có in hình gì?
A. Hồ Chí Minh
B. Quốc Huy
C. Tháp Phổ Minh
D. Sản xuất nông nghiệp
Mặt trước của tờ giấy bạc 200 đồng có in hình gì?
A. Quốc Huy
B. Sản xuất nông nghiệp
C. Khai thác gổ
D. Hồ Chí Minh

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: