logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Từ nào trái nghĩa với từ "đĩnh đạc"?

A. Rụt rè

B. Đạo mạo

C. Khệnh khạng

D. Bệ vệ

2. Đâu là một loại côn trùng?

A. Bìm bịp

B. Chào mào

C. Đa đa

D. Đom đóm

3. Từ nào để nói là bông lúa đang còn trong bẹ lá, chưa trổ?

A. Dong dõng

B. Đòng đòng

C. Rềnh rềnh

D. Ràng ràng

4. Con vật nào không có trong tự nhiên?

A. Ba ba

B. Đồi mồi

C. Thuồng luồng

D. Đom đóm

5. Con vật nào không cùng họ hàng với các con còn lại?

A. Víc

B. Ba ba

C. Đồi mồi

D. Thuồng luồng

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: