Đăng Nhập
'Ma-Bư' là tên một nhân vật nổi tiếng trong bộ tranh truyện nào?
A. Dấu ấn rồng thiêng
B. Rừng Nauy
C. 7 viên ngọc rồng
D. Nhóc Ma-rư-kô
'FIDE' là tên một nhân vật nổi tiếng trong bộ tranh truyện nào?
A. Xác ướp Ai Cập
B. Thám tử lừng danh
C. Những người bạn
D. 7 viên ngọc rồng
'Ca-lích' là con trai của ai trong truyện '7 viên ngọc rồng'?
A. Ca-đíc
B. Sôn-gô-ku
C. Kakalốt
D. Kri-lin
Sôn-Gô-Tên là em trai của ai trong bộ tranh truyện '7 viên ngọc rồng'?
A. Sôn-Gô-Ku
B. Sôn-Gô-Han
C. Bum-ma
D. Ca-lích
Sôn-Gô-Han là anh trai của ai trong bộ tranh truyện '7 viên ngọc rồng'?
A. Sôn-Gô-Ku
B. Ka-ka-lôt
C. Sôn-Gô-Tên
D. Ca-đíc

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: