Đăng Nhập
Ngày 05/07 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?
A. Vatican
B. Vietnam
C. Venezuela
D. Vanuatu
Ngày 22/05 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?
A. Oman
B. Syria
C. Yemen
D. Qatar
Ngày 01/03 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?
A. Anh
B. Scotland
C. Ireland
D. Xứ Wales
Ngày 29/11 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?
A. Ba Lan
B. Nam Tư
C. CH Séc
D. Italy
Ngày 24/10 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?
A. Zambia
B. Mozambique
C. Congo
D. Sudan

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122227
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: