Đăng Nhập
Kiểu chữ số '0, 1 , 2, 3,..., 7 ,8, 9" bắt nguồn từ đâu?
A. Châu Âu
B. Trung Quốc
C. Nam Á
D. Tây Á
Đây là kiểu số Arab được người Arab truyền từ Ấn Độ vào Châu Âu
Giấy chứng minh thư do cơ quan nào cấp?
A. Quân đội
B. Công an
C. Tòa án
D. Viện kiểm sát
Chứng minh nhân dân được cấp cho công dân Việt Nam tuổi từ bao nhiêu trở lên?
A. 14
B. 15
C. 17
D. 18
Tài liệu phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã hoàn thành và tài liệu thông tin ban đầu của quản lý gọi là gì
A. Chứng thư
B. Chứng thực
C. Chứng từ
D. Chứng nhận
Đâu không phải là tên một loại cỏ?
A. Cỏ gà
B. Cỏ voi
C. Cỏ gấu
D. Cỏ lợn

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122189
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: