Đăng Nhập
Muốn tạo một thư mục trên Desktop của windows, ta click phải chuột và chọn:
A. New - File
B. New - Shortcut
C. New - Folder
D. New - Directory
Trong Windows Explorer, để hiển thị các thông tin về kích thước, ngày giờ tạo của các tập tin, ta thực hiện:
A. View -> Details
B. View -> List
C. File -> Rename
D. File -> Close
Thao tác nhấp chuột phải vào biểu tuợng của tập tin và chọn Properties là để:
A. Xem thuộc tính tập tin
B. Sao chép tập tin
C. Đổi tên tập tin
D. Xoá tập tin
Lệnh nào sau đây đổi tên tập tin trong Windows?
A. File, Rename
B. Edit, Rename
C. Tools, Rename
D. View, Rename
Trong windows Explorer, để xóa tập tin hoặc thư mục đã chọn ta dùng lệnh:
A. Edit, Delete
B. File, Clear
C. Edit, Clear
D. File, Delete

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122401
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: