Đăng Nhập
Vị Giáo Hoàng đầu tiên là ai?
A. Thánh Peter
B. Thánh Paul
C. Thánh John
D. Thánh Marc
Chùa Vàng nằm ở quốc gia nào?
A. Thái Lan
B. Ấn Độ
C. Trung Quốc
D. Myanmar
Quốc gia nào sau đây có tên trùng với tên thủ đô?
A. Malaysia
B. Singapore
C. Indonesia
D. Brunei
Quốc gia nào sau đây có tên trùng với tên thủ đô?
A. Panama
B. Niger
C. Lesotho
D. Canada
Quốc gia nào sau đây có tên trùng với tên thủ đô?
A. Colombia
B. Cuba
C. Mexico
D. Mông Cổ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: