Đăng Nhập
Ai được xem là ông tổ nghề trồng ngô?
A. Lương Định Của
B. Cao Biền
C. Phùng Khắc Khoan
D. Phan Huy Ích
Ai được xem là ông tổ nghề thêu?
A. Lê Công Hành
B. Trương Vĩnh Ký
C. Cao Đình Độ
D. Nguyễn Hiền
Ai được xem là ông tổ nghề đúc?
A. Cao Lỗ
B. Lý Quốc Sư
C. Vũ Đình Long
D. Mạc Đỉnh Chi
Ai được xem là ông tổ nghề báo?
A. Trương Vĩnh Ký
B. Đa Bá Lộc
C. Phùng Khắc Khoan
D. Lương Nhữ Hộc
Ai được xem là ông tổ nghề thám tử Việt Nam?
A. Lê Văn Hưu
B. Phạm Văn Hai
C. Phan Thanh Giản
D. Lê Văn Lương

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122229
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: