Đăng Nhập
Trương Vĩnh Ký được ghi trong Bách khoa Tự điển Larousse và là một trong 18 văn hào thế giới thế kỷ 19. Ông thông thạo bao nhiêu tiếng?
A. 12
B. 18
C. 26
D. 32
Bạn có biết có khoảng bao nhiêu ngôn ngữ có trên trái đất?
A. 3.500
B. 4.700
C. 6.500
D. 7.300
Hành động nào sau đây được coi là tuyên bố ly hôn dưới thời Lê?
A. Đập niêu cơm
B. Đập vỡ bát
C. Bẻ gẫy đôi đũa
D. Xé áo
Bạn có biết khẩu hiệu 'Tổ quốc và Tự do' là của quốc gia nào?
A. Mỹ
B. Cuba
C. Afghanistan
D. Kosovo
Bạn có biết khẩu hiệu 'Tổ quốc và Tự do' của Cu Ba có từ thế kỷ thứ mấy?
A. Thế kỷ 6, 7
B. Thế kỷ 8
C. Thế kỷ 10, 11
D. Thể kỷ 12, 13

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122227
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: