Đăng Nhập
Quốc gia nào sau đây có đường xích đạo chạy qua?
A. Cameroon
B. Mali
C. Angola
D. Gabong
Quốc gia nào sau đây có đường xích đạo chạy qua?
A. Uganda
B. Tanzania
C. Angola
D. Sudan
Quốc gia nào sau đây có đường xích đạo chạy qua?
A. Djibouti
B. Somalia
C. Ethiopia
D. Malawi
Quốc gia nào sau đây có đường xích đạo chạy qua?
A. Trung Phi
B. Congo
C. Angola
D. Zambia
Quốc gia nào sau đây có đường xích đạo chạy qua?
A. Brazil
B. Suriname
C. Venezuela
D. Trinidad and Tobago

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: