Đăng Nhập
Đồng Bolivar là đơn vị tiền tệ của quốc gia nào ở Mỹ La-tinh?
A. Venezuela
B. Bolovia
C. Colombia
D. Costa Rica
Tử nào còn thiếu trong câu sau "... loa mép giải"?
A. Mắt
B. Mủi
C. Mồm
D. Môi
Loài vật nào sau đây không có sừng?
A. Dê núi
B. Ngựa
C. Hưu
D. Linh dương
Loài vật nào sau đây không có sừng?
A. Dê núi
B. Ngựa
C. Hưu
D. Linh dương
Tháng dương lịch nào sau đây có 30 ngày?
A. Tháng 7
B. Tháng 8
C. Tháng 9
D. Tháng 10

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: