Đăng Nhập
Đòn bẩy không áp dụng được trong vật nào dưới đây?
A. Kim đồng hồ
B. Cân đòn
C. Xẻng xúc đất
D. Kéo cắt kim loại
Lực kéo vật lên trực tiếp sẽ thế nào so với lực kéo vật lên khi dùng ròng rọc động?
A. Bằng
B. Ít nhất bằng
C. Nhỏ hơn
D. Lớn hơn
Máy cơ đơn giản nào sau đây không thể làm thay đổi đồng thời cả độ lớn và hướng của lực?
A. Ròng rọc cố định
B. Đòn bẩy
C. Mặt phẳng nghiên
D. Đòn bẩy và mặt phẳng nghiên
Lực kéo vật trực tiếp lên như thế nào so với lực kéo vạt bằng ròng rọc cố định?
A. Nhỏ hơn
B. Lớn hơn
C. Bằng
D. Ít nhất bằng
Đo thể tích của vật rắn không thấm nước có hình dạng bất kì, ta dùng dụng cụ nào?
A. Bình chứa
B. Cân Rôbecvan
C. Thước dây
D. Bình chia độ, bình tràn

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: