Đăng Nhập
Thẻ vàng lần đầu tiên được sử dụng vào World Cup năm nào?
A. 1954
B. 1956
C. 1970
D. 1982
Loài động vật nào có da dầy nhất?
A. Voi
B. Tê giác
C. Trâu
D. Cá voi
Máu con người chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm nước?
A. 30%
B. 48%
C. 78%
D. 85%
Trong các dạng vượn người, loài vượn nào có đặc điểm gần giống con người nhất?
A. Vượn
B. Khỉ Gôrila
C. Tinh tinh
D. Đười ươi
Cột sống hình chữ S ở người liên quan đến hoạt động nào sau đây?
A. Phát triển tiếng nói
B. Sử dụng công cụ
C. Đi, đứng thẳng
D. Tư duy trừu tượng

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122391
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: