Đăng Nhập
Heraclit coi cái gì là yếu tố đầu tiên của nguồn gốc loài người?
A. Nước
B. Lữa
C. Đất
D. Vũ trụ
Chân đà điểu có bao nhiêu móng?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Quốc hiệu Đại Việt chính thức bắt đầu từ năm nào nào?
A. 1053
B. 1054
C. 1055
D. 1056
Tôn giáo có nhiều tín đồ nhất trên thế giới?
A. Phật giáo
B. Thiên Chúa Giáo
C. Hindu giáo
D. Hồi giáo
Sao Hôm hoặc sao Mai là tên gọi dân gian của hành tinh nào?
A. Sao Hỏa
B. Sao Thủy
C. Sao Kim
D. Sao Thổ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122148
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: