Đăng Nhập
Tháp Chăm "Bình đài" ở tháp Ponagar thuộc tỉnh nào?
A. Khánh Hòa
B. Quảng Nam
C. Ninh thuận
D. Bình Thuận
Tháp Chăm Khương Mỹ nằm ở tỉnh nào?
A. Quảng Ngãi
B. Quảng Nam
C. Bình Định
D. Phú Yên
Tháp chăm Po Rome nằm ở tỉnh nào?
A. Ninh Thuận
B. Bình Thuận
C. Khánh Hòa
D. Quảng Nam
Các tháp Chăm sau, tháp nào không ở tỉnh Ninh Thuận?
A. Tháp Po Klaung Garai
B. Tháp Yang Prong
C. Tháp Po Rome
D. Tháp Hòa Lai
Tháp Yang Prong, Ea Súp, Đắk Lắk
Tháp Chăm Mỹ Khánh thuộc tỉnh nào?
A. Quảng Bình
B. Thừa Thiên Huế
C. Quảng Nam
D. Quảng Ngãi

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122369
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: