Đăng Nhập
Đơn vị khối lượng riêng là gì?
A. N/m
B. N/m3
C. kg/m2
D. kg/m3
Đơn vị đo trọng lực là gì?
A. N
B. N.m
C. N.m²
D. N.m³
Đơn vị đo trọng lượng riêng là gì?
A. N/m2
B. N/m3
C. N.m3
D. Kg/m3
1 lít bằng giá trị nào dưới đây?
A. 1 m³
B. 1 dm³
C. 1 cm³
D. 1 mm³
Công thức nào dưới đây tính trọng lượng riêng của một chất theo trọng lượng và thể tích?
A. D = PV
B. d = V/P
C. d = VD
D. d = P/V

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: