Đăng Nhập
Mặt trước của tờ giấy bạc 50.000 đồng bằng cotton có in hình gì?
A. Hồ Chí Minh
B. Quốc kỳ
C. Văn Miếu
D. Bến Nhà Rồng
Mặt trước của tờ giấy bạc 100.000 đồng bằng cotton có in hình gì?
A. Hồ Chí Minh
B. Nhà sàn Bác Hồ
C. Chùa Cầu
D. Khai thác dầu khí
Mặt trước của tờ giấy bạc 20.000 đồng bằng polymer có in hình gì?
A. Nhà sàn Bác Hồ
B. Hồ Chí Minh
C. Nguyễn Ái Quốc
D. Bến Nhà Rồng
Mặt trước của tờ giấy bạc 50.000 đồng bằng polymer có in hình gì?
A. Hồ Chí Minh
B. Quốc huy
C. Quốc tử giám
D. Hòn Đỉnh Hương
Mặt trước của tờ giấy bạc 100.000 đồng bằng polymer có in hình gì?
A. Hồ Chí Minh
B. Quốc tử giám
C. Nơi sinh của C.t Hồ Chí Minh
D. Chùa Cầu

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122424
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: