Đăng Nhập
Ba khía là đặc sản của vùng đất nào?
A. Cà Mâu
B. Bình Dương
C. Bình Phước
D. Ninh Thuận
Nhà văn nào là tác giả cuốn hồi ký "Những ngày thơ ấu"?
A. Phùng Quán
B. Nguyên Hồng
C. Vỏ Quảng
D. Tô Hoài
Định lý Vi-ét được áp dụng trong lĩnh vực nào?
A. Vật Lý
B. Toán Học
C. Sinh Học
D. Hóa Học
Định lý Vi-ét, do nhà toán học Pháp François Viète tìm ra, nêu lên mối quan hệ giữa các nghiệm của một phương trình đa thức (trong trường số phức) và các hệ số của nó.
Có câu "Ăn nhạt mới biết thương ..."?
A. Mẹ
B. Mèo
C. Con
D. Trâu
Từ nào sau đây là động từ?
A. Bóng
B. Sân
C. Lưới
D. Vợt

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122189
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: