Đăng Nhập
Cái nào sau đây ít giống với 4 cái còn lại nhất?
A. Xe bus
B. Xe hơi
C. Tàu hỏa
D. Máy bay
Số tiếp theo 1, 1, 2, 3, 5, ... ?
A. 8
B. 6
C. 11
D. 7
Công thức hóa học của Vàng là gì?
A. Ar
B. Ag
C. Al
D. Au
Con vật nào có đặc điểm ít giống với các con còn lại nhất?
A. Chó
B. Rắn
C. Hổ
D. Bò
Theo thần thoại Hy Lạp, Saturn là tên vị thần nào?
A. Thần sức mạnh
B. Thần nông
C. Thần tình ái
D. Thần Biển cả

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122227
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: