Đăng Nhập
Trong dãy hoạt động hóa học của kim loại, nguyên tố nào đứng ngay trước "Thủy ngân"?
A. Nhôm
B. Bạc
C. Thiếc
D. Đồng
K Na Ba Ca Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au
Trong dãy hoạt động hóa học của kim loại, nguyên tố nào đứng ngay trước "Bạc"?
A. Đồng
B. Vàng
C. Thủy ngân
D. Thiếc
K Na Ba Ca Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au
Trong dãy hoạt động hóa học của kim loại, nguyên tố nào đứng ngay trước "Platin"?
A. Vàng
B. Thủy ngân
C. Hydro
D. Bạc
K Na Ba Ca Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au
Trong dãy hoạt động hóa học của kim loại, nguyên tố nào đứng ngay trước "Vàng"?
A. Bạc
B. Đồng
C. Thiếc
D. Platin
K Na Ba Ca Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au
Đâu là khái niệm hóa học?
A. Đồng đẳng
B. Đồng lạng
C. Đồng cân
D. Đồng hồ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: