Đăng Nhập
Trong Word, cài đặt chức năng tự động lưu văn bảng sau 1 khoảng thời gian quy định, ta chọn lệnh nào?
A. Tools, Option, Save
B. Tools, Save
C. Tools, Option, General
D. Tools, Options, Save As
Trong Word, để di chuyển con trỏ về đầu văn bản, ta chọn lệnh nào sau đây?
A. Home
B. Alt + Home
C. Shift + Home
D. Ctrl + Home
Trong Word, để chèn một hình ảnh từ file trên đĩa vào văn bản, ta dùng lệnh nào?
A. Insert - Picture
B. Insert - File
C. Insert - Object
D. Insert - WorldArt
Trong Word, muốn chia cột cho văn bản, ta dùng lệnh gì sau đây?
A. Paragraph
B. Column
C. Tabs
D. Border và Shading
Trong Excel, giá trị các ô A1, B1, C1, D1 lần lượt là 12, 10, 25, 17. Hàm =Max(A1:D1) có kết quả là:
A. 12
B. 10
C. 25
D. 17

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122406
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: