Đăng Nhập
Trong kháng chiến chống Mỹ, "mặt trận Trị Thiên Huế" được ký hiệu là mặt trận gì?
A. B5
B. B3
C. B2
D. T 4
B2 là mặt trận Đông Nam Bộ, B3: là mặt trận Tây Nguyên; T 4 là địa bàn Sài Gòn - Gia Định
Trong kháng chiến chống Mỹ, "mặt trận Tây Nguyên" được ký hiệu là mặt trận gì?
A. B3
B. B5
C. B2
D. Khu 5
B2 là mặt trận Đông Nam Bộ, khu 5: Từ năm 1965, địa bàn Khu 5 (cũng được gọi là Chiến trường khu 5) bao gồm các tỉnh từ Quảng Nam - Đà Nẵng (Quảng Đà) đến Bình Định); B2 là địa bàn Đông Nam Bộ
Trong kháng chiến chống Pháp, Chiến khu nằm ở ba tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa được gọi là chiến khu gì?
A. Dương Minh Châu
B. Quang Trung
C. Trần Hưng Đạo
D. Chiến Khu D
Chiến thắng Việt Bắc Thu Đông diễn ra vào năm nào?
A. 1946
B. 1947
C. 1948
D. 1959
Đây là thắng lợi của quân và dân Việt Bắc đánh thắng 12000 quân tinh nhuệ Pháp
Thể chế chính phủ: Tổng thống là người đứng đầu nhà nước do dân bầu, thủ tướng là người đứng đàu chính phủ do nghị viện cử gọi là thể chính phủ gì?
A. Quân chủ lập hiến
B. Quân chủ chuyên chế
C. Cộng hòa
D. Đại nghi

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122191
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: