Đăng Nhập
Đơn vị cơ bản của quần thể sống là gì?
A. Tế nào
B. Quần thể
C. Cá thể
D. Loài
Đơn vị tiến hóa cơ bản của sinh giới là gì?
A. Tế bào
B. Quần thể
C. Quần xã
D. Loài
Điểm đặc trưng nhất của sinh vật trong giới nấm là gì?
A. Sống tự dưỡng quang hợp
B. Sống dị dưỡng hoại sinh
C. Sống di chuyển
D. Sống cố định
Điểm đặc trưng nhất của các sinh vật trong giới thực vật là gì?
A. Sống tự dưỡng quang hợp
B. Sống dị dưỡng hoại sinh
C. Sống di chuyển
D. Sống cố định
Đơn vị phân loại cơ bản của sinh giới là gì?
A. Tế bào
B. Quần thể
C. Quần xã
D. Loài

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122229
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: