logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Một héc ta bằng 10.000m², nó bằng bao nhiêu a?

A. 10

B. 100

C. 1.000

D. 10.000

1a = 100m²

2. Trong dãy đồng đẳng hóa học Ankan, các nguyên tố cacbon liên kết như thế nào?

A. C-C

B. C=C

C. C≡C

D. C:C

3. Trong dãy đồng đẳng hóa học Anken, các nguyên tố cacbon liên kết như thế nào?

A. C:C

B. C-C

C. C=C

D. C≡C

4. Trong dãy đồng đẳng hóa học Ankin, các nguyên tố cacbon liên kết như thế nào?

A. C=C

B. C-C

C. C≡C

D. C:C

5. Trong dãy đồng đẳng hóa học, tên phân tử có tiếp đầu ngữ là "ê" có nghĩa là có mấy nguyên tử Cacbon trong phân tử?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

mêtan (CH4), êtan (C2H6), prôpan (C3H8), butan (C4H10), và pentan (C5H12)
 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: