Đăng Nhập
Đâu là quốc hoa của nước Hàn Quốc?
A. Hoa sen
B. Hoa anh đào
C. Hoa lưu ly
D. Hoa râm bụt
Quả đào lộn hột còn có tên nào khác?
A. quả mận
B. quả dừa
C. quả điều
D. quả thơm
Quả dứa còn có tên gọi khác là quả gì?
A. Quả hôi
B. Quả thơm
C. Quả thúi
D. Quả khét
Ở hồi thứ 95, trong tam quốc chí, Khổng Minh đã dùng vật gì khiến cho Tư Mã Ý hoảng sợ mà bỏ chạy khỏi Tây Thành?
A. đàn tranh
B. cái quạt
C. bảo kiếm
D. cung tên
Sau khi Mã Tốc để mất Nhai Đình,Gia Cát Lượng về Tây thành,1 thành nhỏ thu thập lương thảo nhưng chẳng mang theo nhiều quân. Tư Mã Ý mang 15 vạn đại quân đuổi đến nơi, ông không những không triển khai quân đối phó mà còn mở cổng thành, có ý mời quan quân Tư Mã Ý vào thành. Còn mình thì ngồi trên thành, gẩy đàn rất bình thản. Tư Mã Ý đến nơi, thấy vậy liền sinh nghi, không dám tiến vào thành vì sợ trong thành có bẫy. Tư Mã Ý nghe tiếng đàn của Gia Cát Lượng, thấy được sự bình thản trong con người ông, càng thêm lo sợ và quyết định rút lui.Sau này khi biết được trong thành chỉ có vài trăm binh sĩ già yếu,mà 1 mình Gia Cát Lượng có thể đẩy lui được đại quân của mình,Tư Mã Ý rất khâm phục và cho rằng mình còn kém tài ông rất nhiều.
"Ở nhiệt độ không đổi, áp suất và thể tích của một khối lượng khí xác định tỉ lệ nghịch với nhau." - là phát biểu của định luật nào ?
A. Bernuli
B. Boilo-Mariot
C. Saclo
D. Gay Luyxac
internet

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122369
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: