Đăng Nhập
Ngày quốc phòng toàn dân là ngày nào?
A. 22/09
B. 22/10
C. 22/11
D. 22/12
Liên hiệp quốc đề ra mấy mục tiêu thiên niên kỉ?
A. 7
B. 8
C. 9
D. 10
Mù Cang Chải thuộc tỉnh nào của Việt Nam?
A. Lào Cai
B. Yên Bái
C. Bắc Giang
D. Hà Giang
Đỉnh Phan-xi-păng thuộc tỉnh nào?
A. Lào Cai
B. Yên Bái
C. Bắc Giang
D. Hà Giang
Quân và dân nhà Trần đã đánh tan giặc Nguyên Mông xâm lược mấy lần?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: