Đăng Nhập
Đâu là tên một vở chèo diễn tích ?
A. Lục Bình Dương Lễ
B. Lưu Bình Dương Lễ
C. Lễ Lưu Bình Dương
D. Bình Lưu Dương Lễ
người tu hành theo Phật giáo chết gọi là gì?
A. Viên mãn
B. Viên tịch
C. Qua đời
D. Khuất núi
Kỷ thuật dùng mực hoặc màu làm cho nổi thêm các đường nét, mảng màu đã có sẵn gọi là gì?
A. In
B. Tô
C. Bôi
D. Nhuộm
Từ nào còn thiếu trong câu tục ngữ "Trong nhà chưa ... ngoài ngõ đã tường"?
A. Rõ
B. Tỏ
C. Biết
D. Quen
Từ nào còn thiếu trong câu tục ngữ "Khôn cho người dái, dại cho người thương, dở dở ương ương, ... người ta ghét "?
A. Để
B. Làm
C. Tổ
D. Cho

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: