Đăng Nhập
Câu nào có nghĩa là bọn buôn người, chứa gái điếm?
A. Bán thỏ buôn hùm
B. Bán thịt buôn người
C. Bán thế nhân duyên
D. Bán trời không văn tự
Câu nào có nghĩa là kẻ làm đĩ để kiếm sống?
A. Bán tống bán táng
B. Bán thế nhân duyên
C. Bán tước mua quan
D. Bán trôn nuôi miệng
Câu nào có nghĩa là lộn xộn, bừa bãi?
A. Bát qoái trận đồ
B. Bát nháo chi khươn
C. Bát ngọc mâm vàng
D. Bát cơm manh áo
Câu nào sau đây có nghĩa là đi thi (thi cử)?
A. Bắn binh sang hộ
B. Bắn nhạn bến mây
C. Bắn như vãi trấu
D. Bắn tên không đích
Câu nào sau đây có nghĩa là cầu hôn?
A. Bắn sẻ bình phong
B. Bắn nhạn bến mây
C. Bắn binh sang hộ
D. Bắn như vãi trầu

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122229
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: