Đăng Nhập
Trong bài hát "Chào em cô gái Lam Hồng", tác giả đã nhắc đến ngọn núi nào?
A. Trường Sơn
B. Bạch Mã
C. Hồng Lĩnh
D. Yên Tử
Trong phép toán quan hệ ký hiệu toán học "∩" có nghĩa là gì?
A. Hợp
B. Giao
C. Chứa
D. Được chứa
Trong phép toán quan hệ, ký hiệu "υ" có nghĩa là gì?
A. Hợp
B. Giao
C. Chưa
D. Thuộc
Cụm từ nào sau đây có ý nói chuyện không đâu vào đâu, mất thì giờ, nói cả ngày?
A. Cà kê dê vịt
B. Cà kê dê ngỗng
C. Cà kê dê chó
D. Cà kê dê bò
Theo phương ngữ Nam Bộ cái ly gọi là gì?
A. Bút
B. Viết
C. Tẩy
D. Xóa

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122369
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: