Đăng Nhập
Từ nào còn thiếu trong câu tục ngữ "Chết trẻ còn hơn lấy ..."?
A. Vợ
B. Chồng
C. Lẽ
D. Vàng
Nói người vợ thứ hai đối với người vợ cả trong xã hội cũ.
Đâu là một loại cây họ nhà tre nứa?
A. Le
B. Lẽ
C. Lê
D. Lè
Cây nhỏ mọc ở rừng thưa, thân cứng, có dáng giống trúc.
Từ nào con thiếu trong câu tục ngữ "Đo ... nước mắm, đếm củ dưa hành"?
A. Chai
B. Lọ
C. Bát
D. Cốc
Đâu là một dụng dùng để bắt cá?
A. Cài lơ
B. Cái lờ
C. Cái lọ
D. Cái lộ
Từ nào còn thiếu trong câu tục ngữ sau "Khoai ruộng lạ ... ruộng quen"?
A. Lúa
B. Sắn
C. Mạ
D. Dâu

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122424
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: