Đăng Nhập
Chỉ thị 100 về khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm và người lao động ra đời vào nam nào?
A. 1980
B. 1981
C. 1982
D. 1983
Giao hưởng thơ 'Nữ anh hùng miền Nam' là sáng tác của nhạc sĩ nào?
A. Hoàng Việt
B. Nguyễn Đình Tân
C. Nguyễn Thị Nhung
D. Nguyễn Xinh
Trong bức tranh nổi tiếng 'Bữa tiệc ly' vẽ Chúa Jesu và 12 học trò, Leonard de Vinci đã sử dụng chất liệu nào?
A. Sơn dầu trên toan
B. Sơn dầu trên gỗ
C. Sơn dầu và Tempera trên tường
D. Tempera trên toan
Trận chiến đầu tiên mà Napoleon chỉ huy là trận nào?
A. Trận Magenrô
B. Trận chiến thành Tu-lông
C. Oa He Lê
D. Trận Au-xtec-lit
Hang động nào sâu nhất thế giới?
A. Rezo Gian Becna
B. Puestadơ namina
C. Sơn Đoòng
D. He Hiautla

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122227
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: