Đăng Nhập
Giao hưởng số 5 của Beethoven("Định Mệnh" soạn 1804–1808, trình diễn 1808) viết cho cung nào?
A. Si giáng trưởng
B. Đô trưởng
C. La trưởng
D. Đô thứ
67.Giao hưởng số 5 cung Đô thứ ( "Định Mệnh" soạn 1804–1808, trình diễn 1808)
Giao hưởng số 9 của Beethoven ("Thánh ca", soạn 1817–1824, trình diễn 1824) viết cho cung nào?
A. Đô thứ
B. La trưởng
C. Fa trưởng
D. Rê thứ
Giao hưởng số 9 cung Rê thứ (Choral, "Thánh ca"; soạn 1817–1824, trình diễn 1824)
Bảng giao hưởng "Đồng quê" của Beethoven soạn 1803–1807, trình diễn 1808 viết theo cung nào?
A. La trưởng
B. Mi trưởng
C. Si trưởng
D. Fa trưởng
68.Giao hưởng số 6 cung Fa trưởng (Pastoral, "Đồng quê"; soạn 1803–1807, trình diễn 1808)
Bảng giao hưởng số 5 của Beethoven soạn 1804–1808, trình diễn 1808 có tên là gì?
A. Anh hùng ca
B. Định Mệnh
C. Đồng quê
D. Thánh ca
Bảng giao hưởng số 6 của Beethoven soạn 1803–1807, trình diễn 1808 có tên là gì?
A. Anh hùng ca
B. Đồng quê
C. Định mệnh
D. Thánh ca

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: