Đăng Nhập
Mặt trước của tờ giấy bạc 50.000 đồng bằng polymer có in hình gì?
A. Hồ Chí Minh
B. Quốc huy
C. Quốc tử giám
D. Hòn Đỉnh Hương
Mặt trước của tờ giấy bạc 100.000 đồng bằng polymer có in hình gì?
A. Hồ Chí Minh
B. Quốc tử giám
C. Nơi sinh của C.t Hồ Chí Minh
D. Chùa Cầu
Mặt trước của tờ giấy bạc 200.000 đồng bằng polymer có in hình gì?
A. Hòn Đỉnh Hương
B. Hồ Chí Minh
C. Bến Nhà Rồng
D. Quốc tử giám
Mặt trước của tờ giấy bạc 500.000 đồng bằng polymer có in hình gì?
A. Hồ Chí Minh
B. Quốc kỳ tung bay
C. Quốc huy
D. Thủ đô Hà Nội
Mặt sau của tờ giấy bạc 100 đồng bằng cotton có in hình gì?
A. Tháp Phổ Minh
B. Sản xuất nông nghiệp
C. Cảng Hải Phòng
D. Quốc huy

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122225
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: