Đăng Nhập
Bề rộng của băng từ được chia làm mấy rãnh ghi?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Trong môn bóng rổ, khi vận động viên ném rổ ở khoảng cách 6,25m sẽ được bao nhiêu điểm?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Eo biển mangielăng nằm ở đâu?
A. Nam Phi
B. Nam Mỹ
C. Nam Cực
D. Bắc Cực
Hệ thống sông nào có trên 90% diện tích lưu vực nằm bên ngoài nước ta?
A. Sông Hồng
B. Sông Lô
C. Sông Gấm
D. Sông Mê Kông
Hệ thống thành và cung điện ở kinh thành Huế quay về hướng nào?
A. Hướng Đông
B. Hướng Nam
C. Hướng Tây
D. Hướng Bắc

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: