Đăng Nhập
Trong thần thoại Hy Lạp thì vị thần Apollon là thần gì?
A. Thần nông nghiệp
B. Thần chữa bệnh
C. Thần của gặt hái
D. Thần của trí nhớ
Lời thề Hypocrates thủy tổ của ngành y trước Apollon thần chữa bệnh
Trong thần thoại Hy Lạp thì vị thần Es-culape là thần gì?
A. Thần chữa bệnh
B. Thần nông nghiệp
C. Thần y học
D. Thần rượu vang
Trong lời thề của vị thủy tổ ngành y Hypocrates trước các vị thần, ông đã xem các thầy học của ông ngang hàng với ai?
A. Với vua
B. Với ông tổ
C. Với bậc sinh thành
D. Với thần chữa bệnh
"Tôi sẽ coi các thầy học của tôi ngang hàng với các bậc thân sinh ra tôi. Tôi sẽ chia sẻ với các vị đó của cải của tôi, và khi cần tôi sẽ đáp ứng những nhu cầu của các vị đó"
Trong lời thề của vị thủy tổ ngành y Hypocrates trước các vị thần, ông đã xem con của thầy như là ai?
A. Ân nhân
B. Anh em
C. Tiền nhân
D. Bản thân
"Tôi sẽ coi con của thầy như anh em ruột thịt của tôi, và nếu họ muộn học nghề y thì tôi sẽ dạy cho họ không lấy tiền công mà cũng không giấu nghề"
Trong lời thề của vị thủy tổ ngành y Hypocrates trước các vị thần, ông đã thề là sẽ không trao cho phụ nữ cái gì?
A. Thuốc độc
B. Thuốc kích dục
C. Thuốc gây sẩy thai
D. Thuốc chống lão hóa
Tôi sẽ không trao thuốc độc cho bất kỳ ai, kể cả khi họ yêu cầu và cũng không tự mình gợi ý cho họ; cũng như vậy, tôi cũng sẽ không trao cho bất cứ người phụ nữ nào những thuốc gây sẩy thai.

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122191
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: